The current position: homepage  Faculty  Dept. of Environmental Science & Engineering
 
Dept. of Environmental Science & Engineering

Professor
Dinglong Li, Wenyi Zhang, Jianguo Liu, Yuan Zhao

Associate Professor
Jianfeng Ma, Jin Wang, Junsheng Feng, Zhijun Zhang, Yushan Wan, Wenyao Yan, Jieyun Chang, Yuting Liang, Jianhong Yang, Sheng Zhang, Mingxin Wang, Chunsheng Lei, Xiangwu Sun, Sheng Feng

Ph.D
Dinglong Li, Wenyi Zhang, Jianguo Liu, Yuan Zhao, Jianfeng Ma, Jin Wang, Zhijun Zhang, Yushan Wan, Yuting Liang, Jianhong Yang, Sheng Zhang, Mingxin Wang, Xiangwu Sun, Sheng Feng, Liang Liu, Jihai Zhou, Wenchang  Zhao, Rongyan Shen, Xingqing Zhao